February 2013: Protein Engineering

Level: Ph.D. Medical Biotechnology

Rotations: Monday 8-10

Place: Room# 5002

 

Syllabus:

  1. Increasing stability in XYLOSIDASE
  2. VEGF
  3. Design and Construction of a Monomeric Geobacillus Maltogenic α-Amylase from a dimeric form

 

Projects:

پروتئین  YB-1 از خانواده بزرگ پروتئینی cold-shock می باشد که دارای یک دمین متشکل از 65 اسید آمینه می باشد که این اسیدآمینه ها حفاظت شده می باشند
برسیهای انجام یافته نشان داده است که تشخیص و اندازه گیری این پروتئین یک ابزار تشخیصی قدرتمندی در حیطه انواع زیادی از سرطانها محسوب می شود.
ولی بدلیل تنوع آنتی بادیهای گوناگون برای تشخیص در تومورهای گوناگون تبدیل این پروتئین به ابزار تشخیصی بالینی به وقفه افتاده است.در صورتیکه بتوان یک آنتی بادی مونوکلونال با استفاده از اطلاعات اتصالی آنتی بادیهای مختلف طراحی نمود می توان پروتئین مورد نظر را بعنوان یک شاخص قدرتمند در تشخیص بالینی سرطان بکار برد.
U. Asadpour
M. Ghaem Maghami

آنزیم تریپسین از خانواده سرین پروتئازها بوده که زنجیره پپتیدی را در انتهای کربوکسیل آمینواسیدهای لیزین و آرژینین هیدرولیز می کند و به همین دلیل به طور فراوان در فرایندهای بیوتکنولوژیک مورد استفاده قرار میگیرد.

این آنزیم در پروسه کشت سلول برای جداکردن سلول ها از کف فلاسک کشت به میزان زیادی مصرف میشود.

این آنزیم در دمای C°37 فعالیت می کند، اما با قرار گرفتن طولانی مدت در این دما غیر فعال شده و یکی از عوامل خطا در کشت سلول می باشد و در نتیجه بایستی همواره در دماهای بسیار پایین 20- و 80- نگه داری شود تا از اتولیز آن جلوگیری شود.

همچنین این آنزیم در pH7.5-8.5  بهترین عملکرد را دارد ولی برای جلوگیری از اتولیز بایستی در  PH3 نگه داری شود.

علاوه بر این با اضافه کردن جایگاه های اتصال به یون های فلزی در این آنزیم شاید بتوان عملکرد این آنزیم را بهبود بخشیده و نیز مقاومت آن به protease inhibitorها را تغییر داد.

R. Ghasemi
 افزایش پایداری آنزیم RT F. Salimi

طراحی یک پروتئین کایمر از آنتی ژنهای سطحی ایدز، هپاتیت و سفلیس

هدف: طراحی یک واکسن برای سه بیماری بطور همزمان و یا شناسایی سه بیماری بطور همزمان در آزمایشگاه و انتقال خون

A. Zakeri
A. Bonakdar
  افزایش پایداری دمایی بوتاکس با استفاده از روشهای مهندسی پروتئین Z. Amiri
  تهیه کیت تشخیصی برای تشخیص سریع متیله بودن در پروموتر ژنهای مورد نظر.برای این کار از یک Split-protein sensor استفاده می نماییم. هدف تشخیص میزان متیله بودن در پروموتر ژنهای دخیل در آبشارهای ترارسانی علامت مد نظر می باشد. F. Ehya
طراحی سنسور کلسیم با استفاده از آنزیم لوسیفراز و پروتئین کالمودولین M. Naderi
افزایش پایداری حرارتی  α-Amylase S. Poolakchi Saber
M. Yarbakht
 افزایش پایداری حرارتی   آنزیم زایلاناز در پنی باسیلوس اس پی M. Khoshnejat
Z. Rezaei

F. Ghazban

B. Hajipoor